ویدئو ها

spermatocelectomy

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1397/05/04 دیدگاه ها : 0

اسپرماتوسل یک ساختار کیستیک حاوی اسپرم است که به قسمت فوقانی اپیدیدیم وصل می شود. سایز بزرگ و ناراحتی اندیکاسیون اصلی جراحی اسپرماتوسل است.نحوه انسیزیون : برش می تواند به صورت عرضی در همی...

هرنیورافی

دسته بندی  Hernie
تاریخ درج:  1397/05/02 دیدگاه ها : 0

هرنیورافی و تعبیعه مشزز  

پروستاتکتومی سوپراپوبیک

دسته بندی  Prostate
تاریخ درج:  1397/05/01 دیدگاه ها : 0

suprapupic simple open prostatectomy(پروستاتکتومی باز )

VARICOCELECTOMY

دسته بندی  Varicocele
تاریخ درج:  1397/04/29 دیدگاه ها : 0

واریکوسلکتومی

orchidopexy

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1397/04/29 دیدگاه ها : 0

ارکیوپکسی دوطرفه