Videos

HUNER ULCER

Catgory  Cystoscopy
Date:  11/25/2019 Comments : 0

نحوه انجام سیتوسکوپی

Catgory  Cystoscopy
Date:  8/9/2018 Comments : 0

همان طور که ملاحظه می کنید در این فایل نحوه انجام سیتوسکوپی توضیح داده می شود.که دیواره ها ،دام،کف،واطراف ارفیس هااز نطر ضایعات پاتولوژیک بررسی می گردد.لومن مجرا حین سیتوسکوپی برای جلوگیری از تروم...