مهارت های اولیه جراحی

Lembert suture

دسته بندی:  Simple
تاریخ درج:  1398/05/20 دیدگاه ها : 0

HOW TO CGANGE A SUPRAPUBIC CATHETER

دسته بندی:  Simple
تاریخ درج:  1397/07/19 دیدگاه ها : 0

انواع سوچور ها در جراحی

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/28 دیدگاه ها : 0

گره باinstrument

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/05 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی با دست راست

دسته بندی:  Varicocele
تاریخ درج:  1397/05/05 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی چپ

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/04 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی با دست چپ