remove of DJ

دسته بندی:  DJ Remove
تاریخ درج:  1397/05/19 دیدگاه ها : 0

همان طور که ملاحظه می کنید،یعد رویت orifice حالبی وtip دابل جی،با پنس Cystoscopy،اقدام به خروج دابل جی می کنیم