HUNER ULCER

دسته بندی:  Cystoscopy
تاریخ درج:  1398/09/04 دیدگاه ها : 0

posterior urethral valve ablation

دسته بندی:  Cystoscopy
تاریخ درج:  1397/09/08 دیدگاه ها : 0

endoscopic injection of vantris

دسته بندی:  Cystoscopy
تاریخ درج:  1397/08/16 دیدگاه ها : 0

cystoscopy

دسته بندی:  Cystoscopy
تاریخ درج:  1397/05/18 دیدگاه ها : 0

همان طور که ملاحظه می کنید در این فایل نحوه انجام سیتوسکوپی توضیح داده می شود.که دیواره ها ،دام،کف،واطراف ارفیس هااز نطر ضایعات پاتولوژیک بررسی می گردد.لومن مجرا حین سیتوسکوپی برای جلوگیری از تروم...

cystoscopy /setting

دسته بندی:  Cystoscopy
تاریخ درج:  1397/05/16 دیدگاه ها : 0