هرنیورافی

دسته بندی:  Hernie
تاریخ درج:  1397/05/02 دیدگاه ها : 0

هرنیورافی و تعبیعه مشزز  

پروستاتکتومی سوپراپوبیک

دسته بندی:  Prostate
تاریخ درج:  1397/05/01 دیدگاه ها : 0

suprapupic simple open prostatectomy(پروستاتکتومی باز )

VARICOCELECTOMY

دسته بندی:  Varicocele
تاریخ درج:  1397/04/29 دیدگاه ها : 0

واریکوسلکتومی

orchidopexy

دسته بندی:  Testis
تاریخ درج:  1397/04/29 دیدگاه ها : 0

ارکیوپکسی دوطرفه