ویدئو ها

  • مسیر دسته بندی:
  • Open

ureterolithotomy+vesicolithotomy

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1399/09/02 دیدگاه ها : 0

pfannenstiel incision

دسته بندی:  Simple
تاریخ درج:  1399/08/23 دیدگاه ها : 0

ureterostomy

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1399/07/26 دیدگاه ها : 0

AUA Guidelines for Management of Ureteral Stones

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1399/06/03 دیدگاه ها : 0

Vasectomy

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1399/04/28 دیدگاه ها : 0

Left tapered Ureteral Reimplant

دسته بندی:  Ureter
تاریخ درج:  1399/02/03 دیدگاه ها : 0

testis tumor

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1399/01/28 دیدگاه ها : 0

ILEAL CONDUIT

دسته بندی:  Bladder
تاریخ درج:  1398/11/10 دیدگاه ها : 0

Introduction to Genitourinary Radiology, Part III

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1398/11/08 دیدگاه ها : 0

Introduction to Genitourinary Radiology, Part III    This video describe CT urography and Its indications like papillary necrosis,and duplicated ureter and  ureteroce...

Introduction to Genitourinary Radiology, Part II

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1398/11/07 دیدگاه ها : 0

Introduction to Genitourinary Radiology, Part II This video describes renal stons bladder ston Renal Mass