Videos

pyeloplasty

Catgory  Kidney
Date:  8/18/2018 Comments : 0

penlie fracture

Catgory  Penis
Date:  8/16/2018 Comments : 0

نحوه خارج کردن DJ

Catgory  DJ Remove
Date:  8/10/2018 Comments : 0

همان طور که ملاحظه می کنید،یعد رویت orifice حالبی وtip دابل جی،با پنس Cystoscopy،اقدام به خروج دابل جی می کنیم

نحوه انجام سیتوسکوپی

Catgory  Cystoscopy
Date:  8/9/2018 Comments : 0

همان طور که ملاحظه می کنید در این فایل نحوه انجام سیتوسکوپی توضیح داده می شود.که دیواره ها ،دام،کف،واطراف ارفیس هااز نطر ضایعات پاتولوژیک بررسی می گردد.لومن مجرا حین سیتوسکوپی برای جلوگیری از تروم...

نفرولیتوتومی آناتروفیک

Catgory  Kidney
Date:  8/4/2018 Comments : 0

همانطور که ملاحظه می کنید در این فایل برش در امتداد دنده 12 داده شده،برش روی کلیه روی خط Brodelداده شده.و سیستم جمع کننده با ویکریل4/0 بعد خروج سنگ  دوخته میشود...