ویدئو ها

TURP

دسته بندی:  Endourology
تاریخ درج:  1397/08/06 دیدگاه ها : 0

(lecture(treatment of muscle invasive bladder cancer

دسته بندی:  Endourology
تاریخ درج:  1397/07/04 دیدگاه ها : 0

: topic of lecture:treatment of muscle invasive bladder cancer  

( BLADDER NECK INCISION(BNI

دسته بندی:  Endourology
تاریخ درج:  1397/06/18 دیدگاه ها : 0

TURP

دسته بندی:  Endourology
تاریخ درج:  1397/06/02 دیدگاه ها : 0

TURBT

دسته بندی:  Endourology
تاریخ درج:  1397/06/02 دیدگاه ها : 0

internal ureterotomy

دسته بندی:  Internal Uerethrotomy
تاریخ درج:  1397/05/31 دیدگاه ها : 0

pyeloplasty(ANIMATION)

دسته بندی:  KidneyPCNL
تاریخ درج:  1397/05/31 دیدگاه ها : 0

Indications for nephrostomy(lecture)

دسته بندی:  PCNL
تاریخ درج:  1397/05/30 دیدگاه ها : 0

Nephrostomy

دسته بندی:  PCNL
تاریخ درج:  1397/05/30 دیدگاه ها : 0

litholapaxy

دسته بندی:  Litolapaxy
تاریخ درج:  1397/05/23 دیدگاه ها : 0

ureteroscopy

دسته بندی:  Ueretroscopy
تاریخ درج:  1397/05/21 دیدگاه ها : 0

remove of DJ

دسته بندی:  DJ Remove
تاریخ درج:  1397/05/19 دیدگاه ها : 0

همان طور که ملاحظه می کنید،یعد رویت orifice حالبی وtip دابل جی،با پنس Cystoscopy،اقدام به خروج دابل جی می کنیم