ویدئو ها

Lumbar Artery in the Robotic Surgery

دسته بندی:  Robotic
تاریخ درج:  1400/08/30 دیدگاه ها : 0

Dorsal Venous Complex Ligation

دسته بندی:  Robotic
تاریخ درج:  1400/07/30 دیدگاه ها : 0

Robot Assisted Fibroepithelial Polyp Resection

دسته بندی:  Robotic
تاریخ درج:  1400/04/02 دیدگاه ها : 0

please compare with endoscopic resection

bladder diverticulectomy

دسته بندی:  BladderRobotic
تاریخ درج:  1399/09/09 دیدگاه ها : 0

Nephroureterectomy

دسته بندی:  Robotic
تاریخ درج:  1398/10/02 دیدگاه ها : 0

Robotic Ureteral Reimplant Psoas Hitch

دسته بندی:  Robotic
تاریخ درج:  1398/05/22 دیدگاه ها : 0

Psoas hitch Introduction In the middle of the last century, Dolff [1], Paquin [2] and Zimmermann et al. [3] developed principles for ureteroneocystostomy after gynaecological ureter injurie...

Robotic-partial cystectomy

دسته بندی:  Robotic
تاریخ درج:  1398/01/31 دیدگاه ها : 0

Robotic Ureterocalicostomy

دسته بندی:  Robotic
تاریخ درج:  1398/01/06 دیدگاه ها : 0