Open

نفرولیتوتومی آناتروفیک

Catgory:  Kidney
Date:  8/4/2018 Comments : 0

همانطور که ملاحظه می کنید در این فایل برش در امتداد دنده 12 داده شده،برش روی کلیه روی خط Brodelداده شده.و سیستم جمع کننده با ویکریل4/0 بعد خروج سنگ  دوخته میشود...

ختنه

Catgory:  Penis
Date:  8/2/2018 Comments : 0

Enucleation of prostate Adenoma

Catgory:  Prostate
Date:  7/29/2018 Comments : 0

در این فایل نحوه enucleation بافت پروستات نمایش داده می شود

spermatocelectomy

Catgory:  Testis
Date:  7/26/2018 Comments : 0

اسپرماتوسل یک ساختار کیستیک حاوی اسپرم است که به قسمت فوقانی اپیدیدیم وصل می شود. سایز بزرگ و ناراحتی اندیکاسیون اصلی جراحی اسپرماتوسل است.نحوه انسیزیون : برش می تواند به صورت عرضی در همی...

هرنیورافی

Catgory:  Hernie
Date:  7/24/2018 Comments : 0

هرنیورافی و تعبیعه مشزز  

پروستاتکتومی سوپراپوبیک

Catgory:  Prostate
Date:  7/23/2018 Comments : 0

suprapupic simple open prostatectomy(پروستاتکتومی باز )

VARICOCELECTOMY

Catgory:  Varicocele
Date:  7/20/2018 Comments : 0

واریکوسلکتومی

orchidopexy

Catgory:  Testis
Date:  7/20/2018 Comments : 0

ارکیوپکسی دوطرفه