مهارت های اولیه جراحی

آموزش طراحی قسمت -1

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/05/13 دیدگاه ها : 0

آموزش طراحی اشکال هندسی

گره باinstrument

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/05 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی با دست راست

دسته بندی:  Varicocele
تاریخ درج:  1397/05/05 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی چپ

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/04 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی با دست چپ

نحوه انجام گره دو دستی

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/04/28 دیدگاه ها : 0