مهارت های اولیه جراحی

removing a JP drain

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/08/25 دیدگاه ها : 0

surgical kont/one handed/righty

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/08/05 دیدگاه ها : 0

KNOT IN DEPTH

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/08/05 دیدگاه ها : 0

ABERDEEN KONT

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/08/05 دیدگاه ها : 0

Learn to paint a nature with color pencil

دسته بندی: 
تاریخ درج:  1397/07/22 دیدگاه ها : 0

HOW TO CGANGE A SUPRAPUBIC CATHETER

دسته بندی:  Simple
تاریخ درج:  1397/07/19 دیدگاه ها : 0

نحوه فیکس کردن درن

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/06/28 دیدگاه ها : 0

fmale catheterisasion

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/06/26 دیدگاه ها : 0

انواع سوچور ها در جراحی

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/28 دیدگاه ها : 0

آموزش طراحی قسمت -1

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/05/13 دیدگاه ها : 0

آموزش طراحی اشکال هندسی