مهارت های اولیه جراحی

انواع سوچور ها در جراحی

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/28 دیدگاه ها : 0

گره باinstrument

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/05 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی چپ

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/04 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی با دست چپ