کتاب های الکترونیکی

EAU Guidelines on urolithiasis-2018

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1398/04/07 دیدگاه ها : 0

patchology station/Renal Angiomyolipoma

دسته بندی:  Kidney
تاریخ درج:  1397/09/29 دیدگاه ها : 0

Renal Angiomyolipoma Benign tumor composed of fat, smooth muscle cells and thick-walled vessels; believe to originate from perivascular epithelioid cells (PEC) (aka, PEComa). ...