ویدئو ها

male radical cystectomy

دسته بندی  Simple
تاریخ درج:  1397/11/05 دیدگاه ها : 0

T shunt for priapism

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1397/10/03 دیدگاه ها : 0

The modified studer ileal neobladder

دسته بندی  Bladder
تاریخ درج:  1397/10/01 دیدگاه ها : 0

SIMPLE NEPHRECTOMY

دسته بندی  Kidney
تاریخ درج:  1397/09/12 دیدگاه ها : 0

anti reflux surgery(Politano-Leadbetter Technique )

دسته بندی  Bladder
تاریخ درج:  1397/08/18 دیدگاه ها : 0

Politano-Leadbetter Technique                            ...

HOW TO OPRATE VASECTOMY

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1397/08/14 دیدگاه ها : 0