ویدئو ها

Proximal penile shunt/Barry Shunt-1

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1398/05/24 دیدگاه ها : 0

Dots pelication in the peyronie DX

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1398/04/09 دیدگاه ها : 0

T shunt for priapism

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1397/10/03 دیدگاه ها : 0

penlie fracture

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1397/05/25 دیدگاه ها : 0

نمونه برداری از بافت بیضه

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1397/05/25 دیدگاه ها : 0

ختنه

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1397/05/11 دیدگاه ها : 0