ویدئو ها

  • مسیر دسته بندی:
  • Open

HOW TO USE SURGICEL IN THE OPERATIONS

دسته بندی  Open
تاریخ درج:  1398/10/19 دیدگاه ها : 0

laparoscopic nephroureterectomy

دسته بندی  Open
تاریخ درج:  1398/10/15 دیدگاه ها : 0

Nephroureterectomy

دسته بندی  Robotic
تاریخ درج:  1398/10/02 دیدگاه ها : 0

Microsurgical spermatic cord denervation

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1398/07/19 دیدگاه ها : 0

Radical orchiectomy

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1398/07/11 دیدگاه ها : 0

Transobturator Tape Operation(TOT)

دسته بندی  Female Surgery
تاریخ درج:  1398/07/07 دیدگاه ها : 0

Retropubic simple open prostatectomy

دسته بندی  Prostate
تاریخ درج:  1398/06/31 دیدگاه ها : 0

Bladder diverticulectomy

دسته بندی  Bladder
تاریخ درج:  1398/06/13 دیدگاه ها : 0

kidney transplantation

دسته بندی  Kidney
تاریخ درج:  1398/06/03 دیدگاه ها : 0

Mesh free inguinal hernia repair

دسته بندی  Hernie
تاریخ درج:  1398/06/01 دیدگاه ها : 0

Proximal penile shunt/Barry Shunt-2

دسته بندی  Open
تاریخ درج:  1398/05/24 دیدگاه ها : 0

Proximal penile shunt/Barry Shunt-1

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1398/05/24 دیدگاه ها : 0