ویدئو ها

VARICOCELECTOMY

دسته بندی  Varicocele
تاریخ درج:  1397/04/29 دیدگاه ها : 0

واریکوسلکتومی

orchidopexy

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1397/04/29 دیدگاه ها : 0

ارکیوپکسی دوطرفه