ویدئو ها

penlie fracture

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1397/05/25 دیدگاه ها : 0

نمونه برداری از بافت بیضه

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1397/05/25 دیدگاه ها : 0

ureterolithotomy

دسته بندی  Ureter
تاریخ درج:  1397/05/15 دیدگاه ها : 0

نفرولیتوتومی آناتروفیک

دسته بندی  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/13 دیدگاه ها : 0

همانطور که ملاحظه می کنید در این فایل برش در امتداد دنده 12 داده شده،برش روی کلیه روی خط Brodelداده شده.و سیستم جمع کننده با ویکریل4/0 بعد خروج سنگ  دوخته میشود...

testicular torsion

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1397/05/12 دیدگاه ها : 0

ختنه

دسته بندی  Penis
تاریخ درج:  1397/05/11 دیدگاه ها : 0

هیدرو سلکتومی

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1397/05/08 دیدگاه ها : 0

Enucleation of prostate Adenoma

دسته بندی  Prostate
تاریخ درج:  1397/05/07 دیدگاه ها : 0

در این فایل نحوه enucleation بافت پروستات نمایش داده می شود

spermatocelectomy

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1397/05/04 دیدگاه ها : 0

اسپرماتوسل یک ساختار کیستیک حاوی اسپرم است که به قسمت فوقانی اپیدیدیم وصل می شود. سایز بزرگ و ناراحتی اندیکاسیون اصلی جراحی اسپرماتوسل است.نحوه انسیزیون : برش می تواند به صورت عرضی در همی...

هرنیورافی

دسته بندی  Hernie
تاریخ درج:  1397/05/02 دیدگاه ها : 0

هرنیورافی و تعبیعه مشزز  

پروستاتکتومی سوپراپوبیک

دسته بندی  Prostate
تاریخ درج:  1397/05/01 دیدگاه ها : 0

suprapupic simple open prostatectomy(پروستاتکتومی باز )