Videos

نحوه خارج کردن DJ

Catgory  DJ Remove
Date:  8/10/2018 Comments : 0

همان طور که ملاحظه می کنید،یعد رویت orifice حالبی وtip دابل جی،با پنس Cystoscopy،اقدام به خروج دابل جی می کنیم

نحوه انجام سیتوسکوپی

Catgory  Cystoscopy
Date:  8/9/2018 Comments : 0

همان طور که ملاحظه می کنید در این فایل نحوه انجام سیتوسکوپی توضیح داده می شود.که دیواره ها ،دام،کف،واطراف ارفیس هااز نطر ضایعات پاتولوژیک بررسی می گردد.لومن مجرا حین سیتوسکوپی برای جلوگیری از تروم...