مهارت های اولیه جراحی

  • مسیر دسته بندی:
  • Open

گره تک دستی چپ

دسته بندی  Kidney
تاریخ درج:  1397/05/04 دیدگاه ها : 0

گره تک دستی با دست چپ

نحوه انجام گره دو دستی

دسته بندی  Open
تاریخ درج:  1397/04/28 دیدگاه ها : 0